Hrušov hrad

Z najstaršej zástavby hradu sa zachovala plášťová hradba oválneho jadra, nadstavaná pri mladších prestavbách. Vstup bol v zaoblenom výbežku hradby na severozápade. Hradba stojí po celom obvode v rôznom stupni zachovania, s konzervovaným ustúpeným juhozápadným lícom na juhovýchode. Hradba má hĺbkovo vydrolené líca na severovýchode a severozápade. V roku 2008 bolo obnovené líce na západnej strane. Z budov severného paláca sa do výšky troch podlaží zachovali časti dvorových priečelí s už konzervovanými vstupnými a okennými otvormi a prízemia zaklenuté valenou klenbou, prekrytou betónovými doskami. Palácová nadstavba veže s britom na južnej strane jadra má prepadnuté záklenky a rozvoľnenú korunu. Veľká časť západnej steny renesančného západného paláca je zrútená. Južná stena paláca aj s juhozápadným nárožím stojí do výšky troch podlaží so zachovanými veľkými plochami omietok a s pôvodnými drevenými prvkami. Na východnej strane jadra stojí vysoké torzo renesančného paláca. Zachovali sa jeho južná, severná stena a časť východnej steny. Veľká časť východnej steny spolu so severovýchodným nárožím sa v minulosti zosunula. Opevnenie prvého predhradia obkolesujúceho jadro zo západu, juhu a východu, má veľký výpadok na východnej strane a prakticky deštruovaný celý západný úsek, kde sa zachovala iba staršia päťpodlažná hranolová veža s delovými strieľňami, ukončená cimburím. V priestore vstupnej brány vedľa veže je prielom. Podkovovitá delová bašta na juhovýchodnej strane je poškodená trhlinami. Južná časť plášťa v minulosti podľahla deštrukcii. Počas konzervácie v rokoch 1928-30 bola stena čiastočne domurovaná a vyklonená juhozápadná časť plášťa podopretá masívnym murovaným pilierom. Murivo druhého predhradia, obkolesujúce hrad od juhozápadu po severovýchod, sa nad terénom v neucelenej forme zachovalo len na juhozápadnej strane. Na východnej strane sú nesúvislé úseky muriva zachované do výšky asi 1 m, pričom sú zo strany nádvoria zasypané sutinou, vytvárajúc tak terasu prístupovej cesty.

História a vývoj: 

Výstavbu hradu nad horskou komunikáciou z Požitavia na horné Ponitrie inicioval najneskôr koncom 80-tych rokov 13. storočia Matúš Čák. Prvýkrát sa hrad spomína v roku 1316, keď ho spravoval jeho kastelán Ladislav z Hrušova. Po Čákovej smrti (1321) bol v rukách kráľa. V priebehu 14. storočia vylepšili opevnenie hradu výstavbou veže s britom na južnej strane hradu. Od roku 1369, keď prešiel do súkromných rúk, často menil málo významných majiteľov. V roku 1403 hrad dobýjal Peter Forgáč od Kanižajovcov.
V polovici 15. storočia previedol Koloman z Topoľčianok rozsiahlu opravu hradu. V rokoch 1504 – 1555 Hrušov vlastnila zámožná rodina Salcerovcov zo Záblatia, z ktorej Ján prijal priezvisko Hrušovský. Salcerovci zlepšili opevnenie hradu a zväčšili jeho obytné priestory.
Od roku 1555 sa stali páni zo susedných Topoľčianok dedičnými vlastníkmi Hrušova. Takto došlo k spojeniu hrušovského a topoľčianskeho panstva. Z rodiny vynikol predovšetkým Ján, preslávený v bojoch proti Turkom. Okrem novostavby vodného hradu v Topoľčiankach opevnili aj Hrušov, o čom informoval nápis na hrade s letopočtom 1585, viditeľný ešte v 18.
storočí. Od roku 1615 po vymretí rodiny Topoľčianskovcov, sa novým majiteľom panstva stal Ladislav Pethe z Heteša a neskôr, vydajom jeho dcéry Anny za Pavla Rákociho, prešiel hrad do rúk Rákociovcov (1624). O poslednú rozsiahlejšiu obnovu hradu pred rokom 1662 sa pričinil Ladislav Rákoci, ako to pripomínal nápis nad vstupnou bránou. S touto aktivitou
možno spájať vybudovanie kamennej hradby druhého predhradia spoločne s vežou nad vstupnou bránou na severnej strane. Po porážke vojsk Františka Rákociho v roku 1708 hrad zanikol po demolácii cisárskymi vojskami, tak ako ostatné pevnosti obsadené povstalcami.

Obnova, reštaurovanie a konzervácia: 

Hrušov sa ako jeden z mála hradov už v rokoch 1928-30 dočkal kvalitnej konzervácie pod odborným vedením Ing. K. Kühna zo Štátneho pamiatkového úradu v Prahe. Potom starostlivosť o zrúcaninu úplne ustala, čoho následkom bolo opätovné schátranie hradu.
V rokoch 2004 - 2005 začali členovia OZ Leustach spolu so svojimi žiakmi metodicky odstraňovať náletovú zeleň, zbierať odpadky a čistiť zanedbaný areál zrúcaniny. V tomto období sa na odstraňovaní zelene zúčastnili skauti v rámci projektu „Odklínanie hradov“.
Odstraňovanie náletovej zelene a čistenie areálu zrúcaniny pokračuje kontinuálne do súčasnosti. Bol vypracovaný návrh obnovy vybraných najviac ohrozených častí hradu.
Od začiatku roka 2006 začali nevyhnutné prípravy na statické zabezpečenie niektorých havarijných situácií, ohrozujúcich stabilitu murív a bezpečnosť návštevníkov. Členovia združenia spolu so svojimi bývalými i súčasnými žiakmi hrobľovali stavebný kameň na miesta, ktoré sa mali následne konzervovať, preosievali piesok zo sutín, zahasili vápno. V letných mesiacoch prebehli prvé zabezpečovacie práce: bola domurovaná stena nad vynášacím segmentovým oblúkom juhovýchodného traktu hradného jadra, vypadnuté murivo oporného piliera južnej delovej bašty, kaverny v klenutých priestoroch paláca hradného jadra. Taktiež boli vyplnené kaverny a premurované rozvoľnené časti muriva podnože a schodiskových stupňov novotvaru murovaného schodiska. V roku 2007 osadili
členovia OZ Leustach informačnú tabuľu a smetné nádoby pre návštevníkov, mrežové výplne okenných a vstupných otvorov 1. podlažia severného paláca hradného jadra s cieľom vybudovania zázemia a zhotovili sociálne zariadenie vo forme suchého WC. Pokračovali prípravné práce predchádzajúce konzervačné zásahy: zber kameňa, príprava
piesku, zabezpečovanie vápna a vody. V letných mesiacoch boli domurované vydrolené zaoblené dvorové nárožia severného krídla severného paláca hradného jadra, vypadnuté parapety okenných otvorov v dvorových stenách palácových krídel a začala sa I. etapa domurovania dvorovej steny južného ukončenia juhovýchodného krídla severného paláca.
Boli vymurované malé kaverny v hradnom jadre. Zrealizovala sa I. etapa domurovania rozpadnutého vonkajšieho líca pilierovitej murovanej podnože severovýchodného nárožia východného paláca hradného jadra. V jarných mesiacoch roku 2008 pokračovali prípravné práce na ďalšiu stavebnú sezónu. Popri nich pokračovalo nevyhnutné upratovanie a údržba
zelene. V severnom paláci hradného jadra bola odstránená sutina z 20. storočia, čím sa odkryla niveleta betónových dosiek na klenbe 1. podlažia. Domurovala sa dvorová stena južného ukončenia juhovýchodného krídla severného paláca, kaverien a vydroleného muriva na vonkajšom múre juhovýchodného krídla severného paláca hradného jadra. Bolo premurované vydrolené líce západného, pôvodne plášťového múru z konca 13. storočia.
Na poschodí severného paláca hradného jadra osadili oceľové bezpečnostné zábradlia. OZ Leustach zorganizovalo workshopy a seminár ku konzervácii hradu Hrušov ako i slávnosť na hrade k 300. výročiu zániku hradu a k 80. výročiu jeho prvej konzervácie. Na nádvorí hradného jadra bola vykonaná zisťovacia archeologická sonda, geodetické zameranie hradu a architektonicko-historický výskum. Pracovnú sezónu ukončila medzinárodná
konferencia „Konzervácia hradných zrúcanín v minulosti a dnes“ (7. - 8.11.2008).

Číslo UZPF: 
1539
Index PÚSR: 
1 - 13
Obec: 
Hostie
Iné názvy: 
1293 Horsov, 1317 Hurusow, 1323 Hwrso, 1326 Horossow, 1347 Hurusou, 1408 Hrwso
Poloha: 
Zrúcanina hradu Hrušov sa nachádza na tiahlom skalnatom výbežku pohoria Tríbeč v nadmorskej výške 480 metrov.
Prístup: 
Odbočkou z cesty Topolčianky - Skýcov po červenej turistickej značke.
Správca: 
Informačné zdroje: 

Matejka M., Hrušov. IN: Spoznajme problémy zrúcanín 2008. Lietava, Združenie na záchranu Lietavského hradu, 2009. ISBN 978-80-970125-9-5. S dovolením vydavateľa a autorov: Miroslav Matejka, Michal Šimkovic, Aleš Hoferek, Michal Hrčka, Ľubomír Chobot.

Umiestnenie


  • Verzia pre tlač
  • Poslať priateľovi
  •  

Hrušov hrad

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Najnovšie blogy