Evanjelický kostol v Brezovej pod Bradlom

Súčasný evanjelický kostol v Brezovej pod Bradlom patrí medzi tri najväčšie evanjelické kostoly na Slovensku. Bol postavený v neorománsko-neoklasicistickom slohu v rokoch 1868 až 1873, na mieste pôvodného tolerančného kostola z roku 1784, z ktorého sa zachovala len veža. Posvätený bol 16. novembra 1873 – v 23. nedeľu po Svätej Trojici biskupom Ľudovítom Gedulym. V roku 1898 bola pôvodná veža z tolerančného kostola nadstavená do dnešnej podoby a vysvätená 13. novembra 1898. V jej priestoroch sa okrem zvonov nachádza aj dodnes funkčný hodinový stroj s odbíjacím mechanizmom z roku 1907. Kostol nesie v sebe prvky viacerých umeleckých slohov. Interiér kostola je v duchu neoklasicizmu, jeho zariadenie (oltár, organ, kazateľnica) v neobarokovom a vonkajšia fasáda v neorománskom romantickom slohu. V stavbe je architektom zakódovaná aj reč symboliky s hlbokým významom. Je to 3 – loďový chrám (trojedinosť Pána Boha), spočíva na dvanástich nosných pilieroch (12 učeníkov), vedie do neho 5 vchodov (prvých 5 kníh Mojžišových starého zákona – Pentateuch) a celá budova má 66 okien (66 kníh Biblie). Dominantou chrámu je neobarokový oltár s obrazom Ježiša Krista na Olivovej hore. Cennou súčasťou kostola je aj 15-registrový organ z r. 1834, prvé dielo brezovského rodáka Martina Šaška – vedúcej osobnosti slovenského organárstva 19. storočia, a kazateľnica, ktorá tiež spolu s organom pochádza ešte z tolerančného chrámu. Kostol má viac než 1000 miest na sedenie a dodnes patrí medzi najväčšie na Slovensku.

Hodinový stroj možno právom považovať za najstaršiu a najcennejšiu technickú pamiatku nachádzajúcu sa v meste Brezová pod Bradlom, ktorá ide takmer bez prestávky až dodnes bez zásahu akejkoľvek modernej vymoženosti. Ide o hodinový stroj s odbíjacím mechanizmom za 60 000 korún od firmy Winkler Prešporok z roku 1907 je umiestnený pod zvonicou v secesnej hodinovej skrini. Ich mechanizmus spočíva na pohone troch klesajúcich závaží, ktorých pomalé klesanie má rezervu 7 dní. Kľukou sa ručne vyťahujú až do výšky 17 metrov.  Na prenos krútiaceho momentu od hodinového stroja ku štyrom číselníkom s ručičkami, slúžia mechanické rozvody (transmisie) s kardanovými krížmi, smerujúcimi až pod kopulu veže, kde sú rozvedené uhlovým prevodom na všetky svetové strany. Srdce kyvadla má asi 50 mm rozpätie na reguláciu rýchlosti hodín, ktorá závisí hlavne od ročného obdobia a teploty okolitého prostredia. Hodiny majú štvrťové bitie na dva zvony. To je zabezpečené pomocou tiahla, na konci s kladivkami, ktoré udierajú na vonkajší okraj stredného a veľkého zvona. Bijú každú štvrť hodinu, a to úderom na stredný zvon -  jedenkrát o štvrť, dva krát o pol, trikrát o trištvrte a štyri krát na celú hodinu, kedy následne úderom na veľký zvon odbije kladivko toľko úderov, koľko je hodín. Kovové ciferníky s rímskymi číslicami majú ornamentálne tvarované ručičky.

Vo zvonici veže evanjelického kostola sa nachádzajú tri zvony, pomenované podľa svojej veľkosti – Veľký, Malý a Stredný (ľudovo nazývaný Medián).

Veľký zvon bol odliaty v Trnave v roku 1923. Zvon bol odliaty v strednom zvonovom  rebre (NT) s tóninou "e1" s hrúbkou rany úderového venca zvonu 94 mm. Dolný priemer venca zvona je 1250 mm, celková výška vrátane koruny je 1090 mm. Približná hmotnosť zvona je 1250 kg. V strede zvona je reliéf Ježiša Krista na kríži, pod ktorým je lebka (čiastočná Kalvária).  Pod reliéfom je nápis: "VĚROU STOJÍME. 2. KOR. 1,24." Na protiľahlej strane plášťa je nápis: "VÁLKA VZALA – LÁSKA DALA; ZBUDOVALA CIRKEV EV.AV. BREZOVSKÁ; ZA UČINKOVANIA FARÁRA JÁNA LICHNERA; R. 1923." Na venci zvonu je nápis: "LIALI BRATIA FISCHER V TRNAVE."

Stredný zvon – Mediánbol odliaty v Novom Viedenskom meste v roku 1898. Ako jediný nebol počas prvej svetovej vojny zrekvirovaný pre potreby armády, takže je so všetkých troch najstarší. Zvon bol odliaty v strednom zvonovom  rebre (NT) s tóninou "gis1" s hrúbkou rany úderového venca zvonu 73 mm. Dolný priemer venca zvona je 1000 mm, celková výška vrátane koruny je 880 mm. Približná hmotnosť zvona je 620 kg. Kónický čepiec zvonu prechádza do plášťa zvonu cez oblú hranu s jednoduchou tenkou linkou, pod ktorou je nápis: "CIRKEV EVANGELICKÁ A.V. BREZOVSKÁ. 1898." Na strede plášťa je znak zvonára Petra Hilzera. Na protiľahlej strane plášťa je nápis: "LÁSKA NEVYPADÁ; 1. KORINT. 13.8"

Malý zvon bol odliaty v Trnave v roku 1923. Zvon bol odliaty v strednom zvonovom  rebre (NT) s tóninou "h1" s hrúbkou rany úderového venca zvonu 62 mm. Dolný priemer venca zvona je 840 mm, celková výška vrátane koruny je 720 mm. Približná hmotnosť zvona je 350 kg. Na strede plášťa zvonu je reliéf rozety s letiacou holubicou a z každej strany reliéfu je nápis: "KRISTUS POKOJ NÁŠ. EFEZ. 2, 14;  NADĚJE NEZAHANBUJE. RIM. 5,5; ZBUDOVALA CIRKEV EV.A. V. BREZOVSKÁ; R. 1923" Na venci zvona je dodatočný nápis: "LIALI BRATIA FISCHER V TRNAVE"

História a vývoj: 

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Brezovej pod Bradlom patrí do Myjavského seniorátu. Jeho vznik možno datovať do konca 16. stor., kedy bol postavený aj drevený kostol okolo roku 1590. Ako samostatný cirkevný zbor sa prvý krát spomína a jeho existencia je písomne podložená až po Žilinskej synode v roku 1610 (podľa údajov Abrahamidesovej vizitácie z roku 1612). Kostol bol v roku 1650 prestavaný na kamenný, a neskôr v časoch protitureckých bojov opevnený múrom a dodnes zachovanými baštami. Od druhej polovice 17. stor. v období rekatolizácie Uhorska a protihabsburgských povstaní bol kostol striedavo v užívaní evanjelickej aj katolíckej cirkvi. V roku 1733 na základe osobitného výnosu cisára a kráľa Karola III. (Caroline resolutio z roku 1731) bol kostol definitívne odobratý a daný do užívania rímskokatolíckej cirkvi (dnešný rímskokatolícky kostol Najsvätejšej Trojice). Počas následných 50 rokov protireformácie bol evanjelický cirkevný zbor v Brezovej zrušený. Existoval však aj naďalej tajne v odľahlých kopaniciach pod Bradlom v osade U Mosnáčkov. Miestne obyvateľstvo oficiálne patrilo pod artikulárny zbor v Prietrži. Po vydaní tolerančného patentu cisárom a kráľom Jozefom II. (v roku 1781) začal ev. cirkevný zbor v roku 1783 oficiálne znova svoju činnosť. V roku 1784 bol postavený nový tolerančný kostol na mieste dnešného ev. kostola, z ktorého sa dodnes zachovala len veža. V ňom pôsobil aj Jozef Miloslav Hurban, ako kaplán v rokoch 1840 – 1843. V tomto období (podľa štatistiky uhorských úradov z roku 1837) bolo z celkového počtu 6325 obyvateľ mestečka až 5937 evanjelikov. Preto sa z kapacitných dôvodov rozhodlo o stavbe nového väčšieho kostola. A tak bol pôvodný tolerančný kostol rozobratý (okrem veže) a na jeho základoch bol postavený súčasný kostol. História vežových hodín v Brezovej pod Bradlom: záznamy o prvých verejných hodinách v tomto mestečku pochádzajú z roku 1747. Boli umiestnené na veži takzvaného horného, v súčasnosti rímskokatolíckeho kostola. Torzo ich ciferníka sa tu zachovalo dodnes. Omnoho presnejšie údaje existujú o vežových hodinách na najvyššej stavbe v tomto meste, a to veži evanjelického kostola, ktorá so svojou výškou 52 metrov tvorí dominantu celého okolia. Po vydaní tolerančného patentu v roku 1784, si evanjelici postavili nový kostol na mieste toho dnešného. O11 rokov k nemu nadstavili malú nízku vežu, ktorú podľa cirkevných záznamov v roku 1800 „ozdobili“ hodinami za 400 zlatých. Obrysy ich ciferníka sú viditeľné z vnútra veže i dnes. V tomto období malo mestečko pravdepodobne dvoje vežové hodiny na oboch kostoloch. Na katolíckom fungovali do požiaru v roku 1872, a na evanjelickom do roku 1868. Vtedy starý kostol rozobrali a na jeho mieste postavili v roku 1873 nový, dnešný veľký evanjelický kostol. Krátko nato v roku 1898 bola pôvodná veža nadstavená do dnešnej podoby a v roku 1907 opatrená novým hodinovým strojom s odbíjacím mechanizmom za 60 000 korún od firmy Winkler Prešporok.

Obnova, reštaurovanie a konzervácia: 

V rokoch 2003 – 2004 prešiel kostol zásadnou rekonštrukciou fasády, úlohou ktorej bolo nielen skrášliť jeho vzhľad, ale aj odstrániť značnú vlhkosť obvodových múrov. Obnovená fasáda zaujala aj odborníkov z oblasti stavebníctva a bola vyhodnotená v rámci súťaže FASÁDA ROKA 2004. V roku 2005 bolo opravené aj vnútro kostola. Prebehla aj generálna oprava organa, bolo doň vložené nové vzduchové čerpadlo. V súčasnosti je v dobrom stave a udržiavaný pravidelnými kontrolami Dr. Mayera z Bratislavy. Prevádzka a údržba hodinového stroja si vyžaduje značnú pozornosť a je časovo náročná. To, že stále ide a je prevádzaný, je len vďaka úzkej skupine nadšencov z radu členov cirkevného zboru. Údržba hodín je financovaná z vlastných zdrojov cirkevného zboru, milodarov a ojedinele aj príspevkov mestského úradu. Od roku 2008 prebieha etapovite rekonštrukcia tohto mechanizmu. V najbližšom čase by mala nasledovať rekonštrukcia mechanických rozvodov, ktorá priamo súvisí s rekonštrukciou drevenej konštrukcie veže, na ktorú sú rozvody priamo napojené. Ide o finančne, no hlavne časovo náročnú operáciu, keďže je vykonávaná len na báze dobrovoľníckej činnosti zo strany členov cirkevného zboru. V roku 2010 bola prevedená kompletná generálna oprava zvonov v hodnote viac než 10 000 €. Oprava bola financovaná z vlastných zdrojov cirkevného zboru, milodarov a dobrovoľných príspevkov veriacich a verejnej zbierky, ktorá prebieha dodnes.

Číslo UZPF: 
581
Index PÚSR: 
1
Ulica: 
Piešťanská
Číslo - orientačné: 
4
Poloha: 
Kostol leží na okraji mesta smer Piešťany.
Prístup: 
Pešo z Námestia gen. M. R. Štefánika, autom po hlavnej ceste smer Piešťany.
Informačné zdroje: 

Cirkevný archív ECAV Brezová pod Bradlom, spracoval J. Ragan

Vlastník, správca: Cirkevný zbor ECAV Brezová pod Bradlom

Umiestnenie

Piešťanská
Brezová pod Bradlom

  • Verzia pre tlač
  • Poslať priateľovi
  •  

Evanjelický kostol v Brezovej pod Bradlom

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Najnovšie blogy